DIČ: 1020096407
IČ DPH: SK 1020096407
Banka: SLSP - pobočka Nové Zámky
Č.ú.: 0242143178/0900

Výpis zo živnostenského registra

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla