Drevo je ako palivo prírodný zdroj energie. Pri správnom spaľovaní horí takmer bez dymu a tvorí malé množstvo popola. V palive je viazané pomerne dosť veľa vody, napr. čerstvo vyrúbaný strom môže obsahovať až 50 % vody. Obsah popola  v dreve je menej ako 0,8 %, v nekvalitnom hnedom uhlí to môže byť až do 40 %.

Pri spaľovaní sa z paliva uvoľňuje energia viazaná v jeho hmote. Všetky druhy energie, bez rozdielu jej formy, meriame v jednotkách, nazývaných Joule.
Pôsobenie tepla za časovú jednotku nazývame tepelný výkon. Jednotkou každej formy výkonu je Watt. Vzťah medzi výkonom a energiou je 1 Watt = 1 Joule / sek, resp. 1 Ws = 1 Joule. V praxi používame násobky týchto jednotiek: 1 kW = 1 000 W, 1 kWh = 3 600 kJ, resp. 860 kcal.

Najlepšiu predstavu o energii paliva získame, ak ju budeme udávať všeobecne používanou jednotkou kWh. 1 kWh = 3 600 kJ, resp. 3,6 MJ Pre názornosť, energia 1kg suchého palivového dreva 15 MJ vyjadrená v kWh je: 15 000 / 3 600 = 4,2 kWh.
Pripomeňme si, že výkon priemerného vysávača je 1 kW, to znamená, že energia ukrytá v 1kg dreva dokáže poháňať vysávač po dobu viac ako 4 hodiny!

Oheň je chemická reakcia, kde sa horľavé zložky paliva prudko zlučujú so vzdušným kyslíkom. Podmienkou horenia je dostatočne vysoká teplota a dostatok kyslíka. Výsledok horenia je uvoľnené teplo a plynný odpad vo forme kysličníkov uhlíka, dusíka, síry a vodná para. Lokálne kúrenie v prechodnom období, pred zimou a po zime, bez problémov umožní temperovať rodinný dom. Výhodou kombinácie centrálneho ohrevu s lokálnym je aj preklenutie prípadného výpadku dodávok plynu, o čom dosť často počuť  z informačných médií. Cena energií z dovozu je vysoká a ešte dlho bude.image image

* plm - plnometer ,** prm - priestorový meter zloženého dreva